top of page

מועצת מצפה רמון

מיקום: מצפה רמון​

תיאור הפרויקט: הנוף היחודי של מכתש רמון והצמחייה האופיינית לו, והחיבור למרחב האנושי והבנוי עמדו במרכז  החשיבה התכנונית על מבנה המועצה המשתלב בסביבה הטבעית הדרמטית מחד, ומאידך מאפשר פעילות יעילה ונוחה ,פורמלית וא-פורמלית בתוכו וסביבו.

בהשראת עצי שיטה, בעלי גזע חזק ועלווה רחבה, חמש המאסות שתוכננו בעלות נקודות מגע מועטות בקרקע, ומייצרות מרחב פתוח, נגיש ומוצל הן עבור התושבים והן עבור בעלי החיים, כך שהשימוש במרחב כפול. נקודות המגע בין המרחב הטבעי למרחב הבנוי מטושטשות, וכך גם היחס בין חלקי המבנה השונים שאין ביניהם היררכיה ואינם מאיימים על המבקר. ההצעה הגיעה לשלב הגמר של התחרות.

bottom of page