top of page

מרכז וויץ

מיקום: הפקולטה לחקלאות

 

תיאור הפרויקט: הפרויקט הינו מרכז ללימודי חקלאות ושמירה על הסביבה עבור סטודנטים וממלאי תפקידים במדינות מתפתחות. המבנה חובק מרקם נופי ייחודי של עצים מכל העולם המיועדים לשימור . המבנה מכיל אודיטוריומים וכיתות  להוראה בגדלים שונים ומשרדים.

bottom of page